asanka
Mr. D. A. P. Peiris (Instructor – Computer Technology)
B.Sc.(USJ, Sri Lanka), M.Sc. (Comp. Sci.)(USJ, Sri Lanka) 
 Tel: +94 11 275 8907
chandanie
Ms. M.C. Weerawardana (Instructor – Computer Technology)
B.Sc.(Hons)(Comp. Sci.)(UOK, Sri Lanka)
Email: chanduwm88(at)gmail.com
Tel: +94 11 275 8920
kgphsamanthi Ms. K.G.P.H. Samanthi (Temporary Instructor)
B.Sc.(Hons)(Applied Sciences)(USJ, Sri Lanka)
Tel: +94 11 275 8921
Email: hansikasamanthi914(at)gmail.com
dinushathilakarathna Ms. H.P.D.C. Thilakarathna (Temporary Instructor)
B.Sc.(Hons)(Applied Sciences)(USJ, Sri Lanka)
Tel: +94 11 275 8921
Email: dinushakghs(at)gmail.com
Kavindya Ganguli Ranawaka Ms. K.G.R.Ranawaka (Temporary Instructor)
B.Sc.(Special in Computer Science and Technology)(UWU, Sri Lanka)
Tel: +94 11 275 8921
Email: gangulie@sci.sjp.ac.lk
Supul Induwara Mr. W.A.P. Supul Induwara (Temporary Instructor) (Temporary Instructor)
B.Sc.(Applied Sciences)(USJ, Sri Lanka)
Tel: +94 11 275 8921
Email: supulinduwara555@gmail.com
Tharindu Rangana Mr. K.D. Tharindu Rangana (Temporary Instructor)
BIT (UCSC, Sri Lanka), MSc in IT & Strategic Innovation (Kingston University, UK)
Tel: +94 11 275 8921
Email: kdtrangana@sci.sjp.ac.lk
Dhammika Sanjeewa Mr. Dammika Sanjeewa Herath (Temporary Instructor)
B.Sc(Hons)(Applied Sciences)(USJ, Sri Lanka)
Tel: +94 11 275 8921
Email: hmdsh94@gmail.com